Zásady ochrany osobních údajů


I. Definice

Správce - BELINI Polska Sp. z o.o. se sídlem v Bralinu, Tabor Wielki 4b, NIP: 6191977191, REGON: 300647927, KRS: 0000286773, který poskytuje služby elektronicky a ukládá a zpřístupňuje informace o uživatelských zařízeních.

Společnost BELINI je správcem nebo společným správcem osobních údajů spolu s ostatními společnostmi kapitálové skupiny BELINI, zpracovávaných v souvislosti s činností webové stránky, jak je definováno v podmínkách.

Obchodní podmínky - obchodní podmínky internetového obchodu BELINI.PL najdete na adrese Polityka prywatności - Belini (belininabytek.cz) .

RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119 ze dne 4.5.2016).

Webová stránka - znamená webovou stránku nebo aplikaci, pod kterou správce provozuje internetový obchod na doméně www.belininabytek.cz . Webová stránka je určena pro uživatele starší 16 let.

Zařízení - elektronické zařízení, prostřednictvím kterého uživatel přistupuje ke stránce.

Uživatel - znamená subjekt, kterému mohou být v souladu s podmínkami a právními předpisy poskytovány elektronické služby nebo s nímž může být uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb.

II. Informační povinnosti správce

Ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů vyčerpávají informační povinnosti společnosti BELINI a společnosti BELINI CG podle článku 13 zákona o ochraně osobních údajů (RODO).

Správce prohlašuje, že věnoval náležitou péči plnění těchto povinností ve stručné, jasné, srozumitelné a snadno dostupné formě informací podle článku 12 zákona o ochraně osobních údajů (RODO).

V případě nejasností si může každý subjekt údajů vyžádat doplňující informace na níže uvedené e-mailové adrese pro kontakt v záležitostech zpracování osobních údajů.

III. Kontaktní údaje pro zpracování osobních údajů

Správce zastupující společnost BELINI a společnost BELINI CG jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro hlášení jakýchkoli problémů souvisejících se zpracováním osobních údajů uživatelů služeb jsou určeny tyto kontaktní údaje: e-mailová adresa: iodo@BELINI.pl a korespondenční adresa: Inspektor ochrany údajů, BELINI Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin.

Uživatel služby může chtít uplatnit svá práva související se zpracováním svých osobních údajů také na jiných korespondenčních adresách zveřejněných na webových stránkách. S ohledem na včasné přijetí opatření ve věci samé doporučujeme použít e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 výše.

IV. Prohlášení správce

Správce dbá zejména na ochranu práv a svobod subjektů údajů a zajistí, aby byly údaje:

(a) zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně,

(b) shromažďovány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,

(c) přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,

(d) opraveny a podle potřeby aktualizovány,

(e) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,

(f) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

V rámci opatření uvedených v odst. 1 písm. f) výše, správce zavedl mimo jiné následující bezpečnostní opatření: firewally, šifrování dat, kontroly fyzického přístupu do datových center a kontroly autorizace přístupu k informacím, přičemž účinnost bezpečnostních opatření aplikovaných na data Uživatele vyžaduje, aby Uživatel dodržoval pravidla stanovená v Podmínkách používání, zejména aby neposkytoval svá hesla třetím osobám. Uživatel služby je rovněž odpovědný za to, že údaje, které poskytl při využívání služby, jsou správné a aktualizované. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119, 4.5.2016) a s obecně platnými vnitrostátními právními předpisy.

Účel, základ a rozsah zpracování osobních údajů

V. Účel, základ, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných správcem vždy vyplývají z činností prováděných společností BELINI a/nebo BELINI CG.

Možné účely shromažďování osobních údajů uživatelů správcem:

1) Uzavření a plnění smlouvy o prodeji na dálku a využívání dalších elektronicky poskytovaných služeb nabízených na webových stránkách - údaje shromažďované zejména v případě nákupu včetně zpracování plateb a procesu registrace na webových stránkách. Základ pro zpracování - čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů (pouze běžné údaje):

(a) jméno a příjmení,

(b) adresa bydliště,

(c) doručovací adresa (pokud se liší od adresy bydliště),

(d) e-mailová adresa,

(e) telefonní číslo.

Správce může použít výše uvedené údaje uživatele k telefonickému nebo e-mailovému kontaktu za účelem provedení šetření ke kontrole kvality služby poskytované na základě smlouvy nebo reklamačního řízení.

Správce může použít výše uvedené údaje uživatele k zasílání informací o produktech, službách, nabídkách a možnosti zasílání novinek elektronickou cestou, pokud k tomu udělí samostatný souhlas.

2) Reklamační řízení týkající se uzavřené nebo provedené kupní smlouvy v internetovém obchodě. Základ pro zpracování - čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů (RODO).

Rozsah zpracování osobních údajů kupujícího a osoby podávající stížnost (pokud se její osobní údaje liší od osobních údajů kupujícího).

(a) jméno a příjmení,

(b) poštovní adresa,

(c) e-mailová adresa,

(d) telefonní číslo,

e) důvod a podrobnosti o předmětu stížnosti.

Správce může použít výše uvedené údaje uživatele k telefonickému nebo e-mailovému kontaktu za účelem provedení šetření ke kontrole kvality služby poskytované na základě smlouvy nebo reklamačního řízení

3) Přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný účel správce), přičemž pokud je přenos informací prováděn elektronicky, je realizován se samostatným souhlasem uživatele.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

(a) jméno a příjmení,

(b) adresa bydliště nebo jinou adresu uvedenou pro korespondenci,

(c) e-mailová adresa,

(d) telefonní číslo.

4) behaviorální marketing - zpracování osobních údajů Uživatelů, včetně údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie, pro účely behaviorálního marketingu, který spočívá v přizpůsobení obsahu reklamy individuálním preferencím uživatele. Použití údajů shromážděných prostřednictvím této technologie je založeno na oprávněném zájmu správce a pouze za podmínky, že uživatel souhlasil s použitím souborů cookie v souladu s pravidly používání souborů cookie podrobně popsanými níže v tomto dokumentu

5) Další marketingové aktivity, včetně pořádání soutěží, věrnostních programů a jiných forem propagace společnosti GK BELINI - čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas subjektu údajů).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje:

(a) jméno a příjmení,

(b) adresu bydliště nebo jinou adresu uvedenou pro korespondenci,

(c) e-mailovou adresu,

(d) telefonní číslo.

U některých forem akcí může rozsah zpracovávaných údajů navíc zahrnovat:

(a) pohlaví,

(b) datum narození,

(c) věk,

(d) fotografii.

5. Zajištění bezpečnosti webových stránek a ochrany údajů jejich uživatelů (kybernetická bezpečnost) - základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: přihlašovací údaje do internetového obchodu www.belininabytek.cz , údaje a geolokace zařízení, z něhož se připojení uskutečňuje, včetně IP adresy zařízení.

Poskytovatel služeb rovněž zpracovává anonymizované údaje týkající se používání webových stránek (např. počet uživatelů) za účelem vytváření statistik o používání webových stránek. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují charakteristiky identifikující osoby, které používají internetový obchod www.belininabytek.cz .

VI. Sdílení a svěřování osobních údajů

V souvislosti s výkonem hlavních funkcí služby zpřístupní správce osobní údaje oprávněným zaměstnancům a spolupracovníkům BELINI CG v rozsahu nezbytném pro plnění jejich služebních úkolů.

Správce může v rámci plnění kupní smlouvy a poprodejních služeb předávat osobní údaje následujícím kategoriím subjektů:

a) kurýrní společnosti nebo jiné zprostředkovatele pro doručení a/nebo instalaci/montáž zboží zakoupeného uživateli,

b) provozovatelům platebních systémů (pokud je zvolena tato forma platby).

c) společnosti poskytující služby údržby/opravy zboží zakoupeného uživateli.

Údaje uživatele, který souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely a s použitím elektronických komunikačních prostředků, mohou být předány subjektům specializovaným na poskytování hromadných e-mailových, SMS nebo MMS služeb.

Údaje uživatele, který souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání elektronických průzkumů spokojenosti zákazníků s nákupy v internetovém obchodě www.belininabytek.cz , mohou být předány subjektům, které provádějí průzkumy spokojenosti zákazníků.

Správce prohlašuje, že při výběru subjektů poskytujících služby popsané v bodě 2 a 3 se vždy řídí kritérii stanovenými v čl. 28 odst. 1 RODO, tj. že každý z dodavatelů musí poskytnout záruku zavedení a uplatňování technických a organizačních opatření odpovídajících kategorii osobních údajů pro jejich zabezpečení.

Správce dále informuje, že v případech popsaných ve zvláštních právních předpisech a postupem uvedeným v těchto předpisech mohou být osobní údaje předány oprávněným orgánům státní správy.

Osobní údaje mohou být rovněž zveřejněny pro účely auditů, zajištění souladu s právními předpisy a provádění správy a řízení společnosti.

Správce prohlašuje, že v každém případě dochází k poskytnutí nebo předání osobních údajů na základě smlouvy o pověření zpracováním údajů nebo na základě právní povinnosti.

VII. Lhůty pro zpracování osobních údajů (uchovávání údajů)

osobní údaje uživatele služby mohou být uloženy jako:

a) osobní údaje přiřazené k účtu uživatele na webových stránkách - po celou dobu trvání činnosti účtu a v archivní podobě až do promlčení případných nároků,

b) osobní údaje poskytnuté uživatelem za účelem plnění kupní smlouvy bez vytvoření účtu na webových stránkách - v archivní podobě až do promlčení případných nároků souvisejících s uzavřenou kupní smlouvou elektronickými prostředky,

c) marketingové údaje - do odvolání souhlasu se zpracováním údajů pro tento účel, přičemž údaje týkající se předchozího souhlasu a marketingových operací prováděných ve vztahu k uživateli služby budou uchovávány v archivní podobě po dobu nejméně 5 let od odvolání souhlasu (omezení zpracování), aby bylo potvrzeno, že k takovému souhlasu v minulosti došlo,

d) osobní údaje o skutečnostech a událostech, které podléhají daňové povinnosti nebo zařazení do příslušných účetních knih - po dobu vyžadovanou ustanoveními následujících zákonů: daňového řádu a zákona o účetnictví nebo jiných obecně platných předpisů.

VIII. Práva osoby, jejíž údaje správce zpracovává.

Každá osoba, jejíž údaje společnost GK BELINI zpracovává v rámci provozu služby, má právo na:

(a) právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku a právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v RODO;

(b) právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním (platí zejména pro zpracování pro marketingové účely),

(c) právo podat stížnost u dozorového úřadu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: (adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování údajů Správcem porušuje ustanovení RODO nebo jiných předpisů o ochraně údajů.

Možnost volby u osobních údajů shromážděných správcem

Poskytnutí osobních údajů při registraci na stránkách je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí znemožní využívání funkcí stránek www.belininabytek.cz .

Poskytnutí údajů při nákupu produktů nebo služeb prostřednictvím webových stránek je dobrovolné, ale neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost uzavřít kupní smlouvu.

Poskytnutí údajů při podání stížnosti je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude mít za následek neuznání stížnosti.

Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné, nicméně neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost přijímat nabídky produktů a služeb na míru a bonusy, slevy a další výhody nabízené Správcem příjemcům marketingových aktivit.