Vrácení zboží

1.1. Vážený zákazníku, pokud jste nakoupil v našem internetovém obchodě, máte v souladu s platnou legislativou právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit každý spotřebitel (fyzická osoba, která provádí nákup) učiněním příslušného prohlášení.
Jak učinit prohlášení? Můžete tak udělat dvěma způsoby:
-zasláním prohlášení poštou na adresu BELINI, Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin, s označením Reklamační oddělení.
-zasláním e-mailu na adresu reklamace@belininabytek.cz .
1.2. Po elektronickém oznámení o přijetí objednávky bude přijetí objednávky ke zpracování potvrzeno prodávajícím telefonicky nebo e-mailem. Jakmile prodávající potvrdí přijetí objednávky ke zpracování, považuje se smlouva za uzavřenou.
1.3. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo třetí osoba jiná, než dopravce určeného kupujícím převzal zboží, nebo v případě smlouvy, která zahrnuje více položek, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo částech, ode dne, kdy kupující převezme poslední položku, dávku nebo část. Pro uplatnění tohoto práva je kupující povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením, které může být zasláno například elektronickou poštou na e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu uvedenou v oddíle výše. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si kupující zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy a o doručení vráceného zboží kupujícím do skladu prodávajícího. Kupující je povinen vrátit zakoupené zboží do skladu prodávajícího na vlastní náklady.  S výhradou všech dalších podmínek popsaných v podmínkách. Belini prodlužuje tuto lhůtu pro veškerý svůj prodávaný nábytek na 60 dní.
1.4. Vrácené zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy je nutné zaslat zpět nebo předat na adresu: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Kupující informoval Prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Kupující odešle věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Kupující nehradí přímé náklady na vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené v souvislosti s odstoupením od smlouvy musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené (včetně veškerého vybavení a příslušenství, které je jeho nedílnou součástí) a musí k němu být přiložen doklad o koupi ve formě daňového dokladu nebo faktury s DPH. Vrácené zboží, zejména nábytek, musí být v původním továrním obalu zabalené na paletové jednotce, zavinuté a chráněné strečovou fólií s originálními zajišťovacími páskami Belini. Jen tak lze zabránit poškození zboží při přepravě. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pokud dojde ke snížení hodnoty vrácené věci nebo pokud je dodána neúplná, je www.belininabytek.cz oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.
1.5. Kupujícímu (spotřebiteli) nepřísluší právo na odstoupení od smlouvy v souvislosti se smlouvami:
- při poskytování služeb, kdy obchodník poskytl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby obchodníkem informován, že po poskytnutí služby obchodníkem ztratí právo na odstoupení od smlouvy; -pokud cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy:
- pokud je předmětem plnění věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;
- pokud je předmětem plnění věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
- pokud je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
- pokud je předmětem plnění věc, která je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíšena s jinými věcmi nebo u níž došlo ke změně fyzického nebo chemického stavu, kterou nelze obnovit;
- pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
- pokud spotřebitel výslovně požádal obchodníka, aby se k němu dostavil za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby; pokud obchodník poskytne další služby nad rámec služeb požadovaných spotřebitelem nebo jiné zboží než náhradní díly nezbytně použité při provádění opravy nebo údržby, právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy se na tyto další služby nebo zboží nevztahuje;
- pokud jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen;
- v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
- smlouvy uzavřené ve veřejné dražbě;
- poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s rekreací, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba trvání služby;
- pro poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.