Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu belininabytek.cz
Aktualizováno dne 03. dubna 2023
1. STRANY A PŘEDMĚT TRANSAKCE
Internetový obchod www.belininabytek.cz, provozovaný na adrese www.belininabytek.cz, je provozován společností Belini Polska Sp z o.o. registrovanou Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 9. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod daňovým identifikačním číslem NIP 619-197-71-91 a statistickým číslem REGON 300647927 se sídlem 63-640 Bralin, Tabor Wielki 4b (dále jen "prodávající"), která provádí maloobchodní prodej a distribuci zboží prostřednictvím internetu. Hlavní sklad se nachází na výše uvedené adrese.1.1. Zákazník může kontaktovat prodávajícího poštou na adrese: Bralin, 63-640 Bralin, na e-mailovou adresu: shop@belininabytek.cz a na telefonním čísle: +420255708907. Stížnosti lze rovněž podávat na e-mailové adrese reklamace@belininabytek.cz nebo prostřednictvím k tomu určeného formuláře umístěného v záložce „Stížnosti".1.2. Ceny veškerého zboží viditelné na stránkách internetového obchodu www.belininabytek.cz jsou hrubé ceny (včetně DPH) a jsou vyjádřeny v měně přiřazené jazykové verzi obchodu.1.3. Ceny uvedené na webových stránkách obchodu www.belininabytek.cz, stejně jako popisy zboží, jsou pouze obchodní informací, nikoliv nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Podáním objednávky v internetovém obchodě www.belininabytek.cz činí kupující nabídku na koupi konkrétního zboží za cenu a vlastnosti uvedené v jeho popisu. Předmětná cena a vlastnosti jsou závazné, avšak pro účely uzavření konkrétní kupní smlouvy se stávají závaznými až po potvrzení přijetí objednávky k realizaci ze strany prodávajícího. Cena uvedená u každého zboží je platná do vyčerpání zásob.1.4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží prezentovaného na internetových stránkách www.belininabytek.cz, oznamovat nové zboží, provádět a rušit propagační akce na internetových stránkách obchodu, vyprodávat je nebo provádět jejich změny. Nárok uvedený v předchozí větě se netýká objednávek podaných před datem účinnosti a nemění cenu, podmínky propagačních akcí nebo prodeje.1.5. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby zboží prezentované na webových stránkách www.belininabytek.cz odpovídalo aktuálním skladovým zásobám prodávajícího. V případě nedostupnosti celého zboží nebo jeho části, na které se objednávka vztahuje, prodávající neprodleně informuje kupujícího a v případě, že kupující uhradil cenu, vrátí kupujícímu celou peněžní částku, kterou od něj obdržel.1.6. V případě akčních prodejů a prodejů s omezeným počtem zboží budou objednávky vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty potvrzené objednávky na toto zboží, a to až do vyčerpání zásob, na které se tyto prodeje vztahují.

1.7. V souladu s technologickými tolerancemi konečných rozměrů nábytkových polotovarů, zejména desek a hran dodávaných výrobci společnosti Belini, se konečné rozměry vyráběného nábytku vždy zaokrouhlují na centimetry v souladu s obecnou tržní praxí.

2. TRANSAKCE A PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1. Objednávání v internetovém obchodě www.belininabytek.cz lze provádět:

(a) prostřednictvím webových stránek obchodu www.belininabytek.cz - vyplněním nákupního formuláře na webových stránkách obchodu,

b) telefonicky na telefonním čísle +420255708907, od pondělí do pátku od 9:00-18.00 hodin (doba přijetí telefonické objednávky může být čas od času prodloužena nebo zkrácena).

Při zadávání objednávky je kupující povinen uvést správné osobní údaje: jméno a příjmení, přesnou adresu bydliště, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo.

2.2. Po elektronickém oznámení o přijetí objednávky bude přijetí objednávky ke zpracování potvrzeno prodávajícím telefonicky nebo e-mailem. Jakmile prodávající potvrdí, že objednávka byla přijata k plnění, považuje se smlouva za uzavřenou.

2.3. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo třetí osoba jiná, než dopravce určený kupujícím převezme zboží, nebo v případě smlouvy, která zahrnuje více položek, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo částech, ode dne, kdy kupující převezme poslední položku, dávku nebo část. Pro uplatnění tohoto práva je kupující povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením, které může být zasláno například elektrornickou poštou na e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu uvedenou v oddíle výše. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si kupující zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy a o doručení vráceného zboží kupujícím do skladu prodávajícího. Kupující je povinen vrátit zakoupené zboží do skladu prodávajícího na vlastní náklady. Při dodržení všech dalších podmínek popsaných v Obchodních podmíkách prodlužuje společnost Belini tuto lhůtu pro veškerý svůj prodávaný nábytek na 60 dnů.

2.4.Vrácené zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy je nutné zaslat zpět nebo předat na adresu: Vrácená zásilka musí být vrácena na adresu: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Kupující informoval Prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Kupující odešle věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Kupující nehradí přímé náklady na vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené v souvislosti s odstoupením od smlouvy musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené (včetně veškerého vybavení a příslušenství, které je jeho nedílnou součástí) a musí k němu být přiložen doklad o koupi ve formě daňového dokladu nebo faktury s DPH. Vrácené zboží, zejména nábytek, musí být v původním továrním obalu zabalené na paletové jednotce, převázané a chráněné strečovou fólií s originálními zajišťovacími páskami Belini. Pouze tento způsob balení zabrání poškození zboží při přepravě. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě snížení hodnoty vráceného zboží nebo v případě, že je zboží dodáno nekompletní, je BELININABYTEK.CZ oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

2.5 Kupující (spotřebitel) nemá právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke smlouvám:

- při poskytování služeb, kdy obchodník poskytl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby obchodníkem informován, že po poskytnutí služby obchodníkem ztratí právo na odstoupení od smlouvy; -pokud cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy:

- pokud je předmětem plnění věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;

- pokud je předmětem plnění věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;

- pokud je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;

- pokud je předmětem plnění věc, která je po dodání neoddělitelná od jiných věcí nebo došlo ke změně jejího fyzikálního nebo chemického stavu, kterou nelze obnovit;

- pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;

- pokud spotřebitel výslovně požádal obchodníka, aby ho navštívil za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby; pokud obchodník poskytne další služby nad rámec služeb požadovaných spotřebitelem nebo jiné zboží než náhradní díly nezbytně použité při provádění opravy nebo údržby, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy na dodatečné služby nebo zboží;

- pokud jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen;

- v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

- smlouvy uzavřené ve veřejné dražbě;

- poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s rekreací, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba trvání služby;

- pro poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

- Zboží prodávané v políčku „výprodej“ může pocházet z výstavní galerie. Jedná se o plnohodnotné zboží, které však může mít stopy po vystavení. Toto zboží se prodává za snížené akční ceny a nelze jej vrátit.

3. PLATBA

3.1. Po potvrzení přijetí objednávky do realizace je kupující zavázán uhradit platbu prodávajícímu.

Obchod belininabytek.cz nabízí následující platební metody:

a) Elektronické platby – během procesu elektronické platby si můžete vybrat banku nebo poskytovatele plateb, u kterého chcete zaplatit za zboží nebo služby.

b) Převodem na bankovní účet prodávajícího – převodem peněz přímo na individuální číslo bankovního účtu belininabytek.cz určené pro konkrétní objednávku. Využití této formy platby není pro kupujícího spojeno s žádnými dalšími náklady. Zpracování objednávky začíná okamžitě po připsání platby na bankovní účet prodávajícího;

c) Dobírka – při volbě tohoto způsobu je kupujícímu dodatečně účtován paušální poplatek za dobírku uvedený v nákupním košíku při zadávání objednávky. Zpracování objednávky začíná ihned poté, co prodávající potvrdí přijetí objednávky ke zpracování; tato forma platby není možná, pokud celková cena objednaného zboží bez daně (netto) přesáhne částku 200000 Kc. Pokud je výše uvedená částka překročena, může prodávající požádat o částečnou platbu nad limitní částku;

d) splátkový systém; realizace objednávky začíná ihned po konečném přijetí žádosti o splátku institucí, která připisuje nákup zboží;

e) platba platebními kartami. Kupujícímu je navíc účtován paušální poplatek za zpracování platební karty, který je uveden v nákupním košíku při zadávání objednávky.

- Poskytovatelem online platebních služeb pro platby kartou je PayU.

- Platbu lze provést následujícími platebními kartami: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

- V případě, že je požadováno vrácení peněz za transakci provedenou zákazníkem s platební kartou, prodávající provede vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě kupujícího.

- Doba realizace objednávky se počítá od okamžiku kladného schválení platby.

f) Kupující je povinen zaplatit konečnou cenu, která je výsledkem kupní ceny zboží navýšené o náklady na dopravu a případně náklady na další služby, které kupující získá spolu se zbožím.

4. DORUČENÍ

4.1. Objednané zboží se dodává na místo a způsobem popsaným v kupní smlouvě.

4.2. Dodací lhůta zahrnuje dobu potřebnou k odeslání objednaného zboží a dobu potřebnou k jeho dodání.

4.3. Dodací lhůty jsou uvedeny na kartě výrobku. Dodací lhůta závisí na kategorii zboží, druhu dopravy, typu zásilky, adrese příjemce a zvoleném způsobu platby.

4.4. Dodání zboží je realizováno pojištěnou zásilkou prostřednictvím kurýrní společnosti spolupracující s prodávajícím.

4.5. Při předání zboží kurýrní společnosti je kupující informován e-mailem a je mu přiděleno číslo zásilky pro účely kontroly.

4.6. Náklady na doručení jsou zahrnuty v ceně zboží.

4.7. Při doručení je kupující povinen posoudit vnější stav zásilky. Zásilka je vždy pečlivě a pevně zabalena do průhledné strečové fólie a zapečetěna nepřilnavými plombami prodávajícího. V případě roztržení stretch fólie, chybějících nálepek nebo viditelných stop po jejich opětovném nalepení, mechanického poškození kartonů nebo jiného zjevného poškození by měl být za přítomnosti kurýra sepsán protokol o odchylce.

4.8. Doporučujeme, aby kupující posoudil stav zboží a jeho shodu s objednávkou v okamžiku doručení kurýrem a za jeho přítomnosti. V případě zjištění vady nebo poškození zboží je vhodné sepsat za přítomnosti kurýra protokol o vadě (kurýr musí mít kopii protokolu), včetně přesného popisu poškození, a následně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud je zboží poškozeno, postupujte podle reklamačního řádu popsaného v části "Reklamace a vrácení zboží".

4.9. Náklady na dodání zboží závisí na celkovém objemu a hmotnosti objednaného zboží a lze je zjistit při zadávání objednávky a v přehledu objednávky.

4.10. Při převzetí zboží je kupující povinen potvrdit jeho převzetí. Od tohoto okamžiku se zboží stává majetkem kupujícího.

4.11. Dodání zboží se uskutečňuje pouze na území České republiky.

 5. ZÁRUKA A SERVIS

5.1. Prodávající prohlašuje, že na zboží prodávané v internetovém obchodě belininabytek.cz se vztahuje záruka výrobce nebo dovozce (dále jen "Garant").

5.2. Doba trvání záruky závisí na typu zařízení a výrobci. Délku záruky na dané zboží najdete v jeho popisu na stránkách internetového obchodu belininabytek.cz .

5.3. Prodávající předá kupujícímu spolu s prodávanou věcí záruční prohlášení v papírové podobě, na jiném trvalém nosiči nebo ve formě prohlášení, které je součástí korespondence po koupi.

5.4. Záruční prohlášení specifikuje povinnosti Ručitele a práva Kupujícího v případě, že prodávaná věc nemá vlastnosti uvedené v kupní smlouvě.

5.5. Záruční prohlášení musí obsahovat základní údaje nezbytné pro uplatnění práv ze záruky, zejména název a adresu Ručitele nebo jeho zástupce v Polské republice, dobu trvání a územní rozsah záruční ochrany, práva, která mají být uplatněna v případě zjištění vady, jakož i prohlášení, že záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodané věci.

6. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající je povinen dodat věc zakoupenou kupujícím bez vad. Vymezení odpovědnosti prodávajícího za vady zakoupené věci je obsaženo v ustanovení čl. 556 a násl. Občanského zákoníku.

6.2. Pokud kupující po přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího zjistí, že zboží má fyzické vady, může kupující podle vlastního uvážení:

a) využít záruční služby přímo v servisech uvedených Ručitelem nebo

b) provést reklamační řízení prostřednictvím prodávajícího (vztahuje se na zboží, na které se vztahuje záruka) nebo uplatnit reklamaci u prodávajícího v rámci záruky za vady zboží (právní základ – občanský zákoník).

6.3. V obou případech by se měl kupující obrátit na reklamační oddělení prodávajícího prostřednictvím speciálního formuláře dostupného na záložce "Reklamace" nebo na e-mailové adrese reklamace@belininabytek.cz  s informací jaký způsob zvolil za účelem stanovení dalšího postupu.

6.4. Pokud se kupující rozhodne uplatnit záruční reklamaci, uvede zejména, v čem spatřuje vadu zboží, kdy byla vada zjištěna, co kupující od prodávajícího požaduje a své kontaktní údaje. Spolu s reklamovaným zbožím musí být prodávajícímu zaslána sada příslušenství přiložená ke zboží a–v případě využití záručních služeb prostřednictvím prodávajícího – vyplněný záruční list.

6.5. Reklamace týkající se online služeb (např. nesprávné zboží v nákupním košíku) lze uplatnit prostřednictvím speciálního formuláře dostupného na webových stránkách BELINI.PL, při telefonickém kontaktu s konzultantem nebo na adrese reklamace@belininabytek.cz

6.6. Prodávající bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení jeho reklamace. Pokud reklamace podaná Prodávajícímu nebude uznána, Prodávající uvede důvody svého rozhodnutí.

6.7. Prodávající odpovídá za záruční vady zboží pouze tehdy, pokud je vada zjištěna před uplynutím dvou let od dodání zboží kupujícímu (čl. 568 § 1 občanského zákoníku).

6.8. V případě, že kupující nesouhlasí s rozhodnutím prodávajícího o zamítnutí reklamace, může se obrátit na obecný soud. Je-li Kupující spotřebitelem a chce-li spor s Prodávajícím řešit mimosoudně, může využít alternativních způsobů řešení sporů, tj. obrátit se s návrhem na zahájení mediace nebo na řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce (dále jen „ČOI"), a to podáním příslušného návrhu (tj. návrhu na zahájení a vedení mediace nebo návrhu na řešení věci rozhodčím soudem). Výše uvedené formuláře žádostí jsou k dispozici na sekretariátu každého rozhodčího soudu a na internetových stránkách zemských inspektorátů obchodní inspekce. Kromě toho může kupující spotřebitel, který chce využít možnosti smírného řešení sporů při nákupu online, podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Využití alternativního řešení sporů je možné pouze tehdy, pokud obě strany souhlasí s řešením sporu tímto postupem. Řešení sporů prostřednictvím mediace je dobrovolné a nepodléhá správnímu ani soudnímu vymáhání; nelze se proti němu odvolat.

6.9. V případě nákupu jednotlivých kusů nábytku a prvků stejných systémových kolekcí společnost Belini nezaručuje absolutní barevnou stálost čelních ploch – to platí jak pro nábytkové čela z desek, tak pro barevné sklo a prvky z přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen, kůže atd. Rozdíly v odstínech souvisejí s různými technologickými a výrobními šaržemi, vizuální jedinečností přírodních prvků a obchodními změnami zavedenými výrobci, na které obchod belininabytek.cz nemá žádný vliv.

6.10. Každá vizualizace /render/ zobrazená na nabídkovém listu je přibližným odrazem skutečného vzhledu nábytku, což je dáno použitou perspektivou, typem a modelem monitoru, způsobem zobrazení /4:3, 16:9/ nastavení a dalšími parametry IT, které se v závislosti na použitém hardwaru mohou měnit. To se týká zejména původního barevného provedení, struktury materiálu a použitých dekorativních prvků, jako jsou zrcadla a úchyty.Šířka zrcadel je pevně definována ve vztahu k šířce čela pro skříň 133 cm-659 mm, pro skříň 158 cm-792 mm, pro skříň 200 cm-994 mm. Úchyty jsou technicky definovány standardní roztečí otvorů 128 mm, 192 mm, 256 mm. Pokud máte jakékoli pochybnosti o skutečném vzhledu, velikosti, rozměrech, proporcích zboží /zejména těch, které nejsou uvedeny v nabídce měření/, obraťte se před nákupem na naše poradce nebo navštivte přímo naše galerie.

6.10 Zvláštní pozornost věnujte následujícím technologickým aspektům

-zrcadlo nebo barevné sklo na přední straně skříně, pokud zabírá celou plochu přední strany, je vždy nalepeno na bílé desce

- Rozměry uvedené v technických výkresech jsou vždy zaokrouhleny na celé centimetry a je povolena dodatečná tolerance +/- 1 cm.

-Desky používané firmou Belini jsou voděodolné a nejsou vodotěsné - mohou přijít do krátkodobého kontaktu s kapalinami, které je nutné ihned odstranit .V místnostech musí být také zajištěno řádné větrání. Dlouhodobé působení vodních par v příliš vysoké koncentraci vede k poškození nábytkových desek. Kontakt s kapalinami je nepřípustný na hranách desek, které nejsou chráněny nábytkovou hranou.

- Všechny běžně dostupné dřevotřískové desky všech výrobců, zejména dlouhé prvky, jako jsou dvířka skříní, věncové lišty a dvířka nástěnných skříněk, mohou podléhat deformaci a lineárnímu prohýbání, což není vada, ale vlastnost materiálu. Vliv na to má vlhkost v místnosti, okolní teplota a způsob montáže. V takovém případě musí zákazník po kontaktování prodejce dodržet postupy výrobce desek, které mu prodejce sdělí.

6.11 Věnujte prosím zvláštní pozornost následujícím zákonným aspektům, za které společnost Belini neodpovídá.

- Za mechanické poškození vozíku a pojezdu skříně, závěsů, rolet, součástí zásuvek, pojezdů a dalších kovovo-plastových prvků z jiných důvodů, než jsou vady vlastního výrobku v den prodeje, a zejména poškození způsobené nesprávným používáním a běžným opotřebením, včetně přirozených známek používání v místech práce mechanických částí.

- Za poškození způsobená nesprávným používáním, skladováním, montáží, zejména příliš vysokými nebo nízkými teplotami. Nábytek je určen k použití spotřebitelem, nikoliv k průmyslovému nebo obchodnímu použití, a musí být používán v takových bytových podmínkách, ve kterých spotřebitel soukromě funguje.

- Za poškození způsobené jakoukoli úpravou nebo montáží, která není v souladu s montážním návodem a doporučeními výrobce

- Za poškození způsobené čištěním nebo údržbou nábytku a jiných jeho součástí, zejména zrcadel, nevhodnými čistícími prostředky nebo prostředky, které nejsou k tomuto účelu určeny.

- Za poškození způsobená nadměrným užíváním

6.13. V případě reklamace podané spotřebitelem má prodávající 14 dní na její posouzení.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Vizualizace zboží zobrazená na webových stránkách obchodu www.belininabytek.cz se může lišit od skutečného vzhledu zboží z důvodu individuálního nastavení počítačového vybavení, které kupující při objednávce používá (může se jednat o takové parametry, jako je např. barva zboží).

7.2. Veškeré zboží a názvy prezentované na webových stránkách obchodu www.belininabytek.cz slouží pouze k identifikaci a mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

7.3. www.belininabytek.cz se sídlem Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin je správcem osobních údajů získaných od Kupujících v internetovém obchodě www.belininabytek.cz .  Prodávající informuje, že osobní údaje kupujících budou zpracovávány za účelem plnění kupních smluv, a proto mohou být poskytnuty kurýrním společnostem či jiným subjektům, které zprostředkovávají doručení zakoupeného zboží kupujícím, provozovatelům platebních systémů (v případě zvolení této formy platby) a institucím poskytujícím úvěr na nákup zboží (v případě nákupu zboží na splátky). S výslovným souhlasem kupujícího mohou být jeho osobní údaje zpracovávány i pro další účely, zejména pro poskytování informačních materiálů a marketingových nabídek formou newsletteru. Kupující má právo na přístup k obsahu svých údajů zpracovávaných na www.belininabytek.cz a na jejich opravu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není možné dokončit objednávku ani využít další služby.

7.4. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí příslušná ustanovení všeobecně platného polského práva.

7.5. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě www.belininabytek.cz je nutný úplný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

7.6. V souladu s čl. 8 odst. 3 odst. 2 písm. b) zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb je subjekt, který využívá stránky internetového obchodu www.belininabytek.cz , povinen nezveřejňovat na těchto stránkách protiprávní obsah.

7.7. Prodávající nepožaduje po kupujícím složení zálohy ani poskytnutí jiných finančních záruk.

7.8. Tyto obchodní podmínky jsou zdarma k dispozici na adrese  www.belininabytek.cz a v písemné podobě na adrese Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin.

7.9. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek za podmínek uvedených níže. Změny budou zveřejněny formou konsolidovaného znění obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu www.belininabytek.cz Změny a doplňky obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem, který Prodávající uvede v každém případě, ne však dříve než 7 dní od zpřístupnění změněných obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu  www.belininabytek.cz Objednávky podané zákazníky před nabytím účinnosti změn obchodních podmínek se vyřizují podle předchozích ustanovení obchodních podmínek.